ม.อ.จับมือภาคเอกชนร่วมพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อการยกระดับสู่เชิงพาณิชย์

by sorawit @21 มี.ค. 2567 17:27 ( IP : 184...183 ) | Tags : ผู้คน - สังคม
photo  , 960x960 pixel , 110,886 bytes.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการการจัดการงานวิจัยเพื่อการศึกษาและการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม (Innovation To Industries, ITI) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) การพัฒนา ยกระดับ และต่อยอดงานวิจัย เพื่อการยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชนจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชาร์มเวลท์ จำกัด บริษัท บี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เอ็ม ครีเอทีฟ จำกัด โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ผู้จัดการโครงการ ITI และคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 บริษัท ร่วมลงนาม ณ ห้องพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67

สำหรับการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทางที่จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่ภายในแต่ละหน่วยงานไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริงและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมให้แศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยงานวิจัย โดยหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีงานวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาประเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากลได้ โดยการดำเนินงานเหล่านี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีภาคีความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี ที่มีบริษัทเอกชน ที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ ได้เล็งเห็นถึงการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยเป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่เพียงสามารถสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งท้องตลาดเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าออกสู่สังคมได้จริง ๆ อีกด้วย

Relate topics