ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ทักษิณ ครั้งที่ 18 วันที่ 26 ก.ค. – 4 ส.ค. นี้

by Soranat @5 ก.ค. 2567 16:49 ( IP : 1...31 ) | Tags : ผู้คน - สังคม
photo  , 960x960 pixel , 135,287 bytes.

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เตรียมเปิดงานเกษตรแฟร์ทักษิณ  ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “เกษตรแฟร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ” และ“มูเตลู เกษตร Soft Power แห่งปัญญา”

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม งานประชุมวิชาการ สัมมนา อบรม งานบริการวิชาการ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดเผยว่า การจัดงานเกษตรแฟร์ทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ภายใต้แนวคิด “เกษตรแฟร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ” และ“มูเตลู เกษตร Soft Power แห่งปัญญา” โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 5 โซน

โซนที่ 1  การจัดนิทรรศการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นหน่วยงานหลักในการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ผ่านรูปแบบสื่อนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมนำเสนอจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สถาบันทักษิณคดีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ชมรมนิสิตทุกคณะ

โซนที่ 2 การสาธิต การประกวดและแข่งขัน  เช่น  การประกวดปลากัดมูเตลู 2 ประเภท ครีบสั้นและยาว การประกวดผลผลิตทางการเกษตร (6 รายการ มะพร้าวแกง กล้วยน้ำว้า สะตอข้าว สะตอดาน พริกขาวชัยบุรีต้น มังคุด) การสาธิตวัวชนลักษณะดีตามภูมิปัญญาพัทลุง และการประกวดถ่ายภาพงานเกษตรแฟร์ รวมถึงชมแปลงสาธิต “เกษตรมูเตลู” ได้แก่ พืชสมุนไพรมูเตลู / พันธุ์ไม้ดอกพืชผัก นอกจากนี้ยังมีการสาธิต Drone for Smart Farming ให้ชมกันภายในงานด้วย

โซนที่ 3 การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา  เช่น การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 (Technology and Agricultural Innovation) ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2567 ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การแปรรูปไก่คอล่อน  การเสวนาวัวชนลักษณะดีตามภูมิปัญญาพัทลุง อบรมนักจัดการโภชนาการอาหารทางการแพทย์ และการผลิตทุเรียนคุณภาพ

โซนที่ 4 การแสดงภาคบันเทิงนำเสนอศิลปวัฒนธรรม  มโนห์รา  การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีไทยสากล รวมถึงการแสดงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกค่ำคืน พลาดไม่ได้กับมหกรรมไฟล้านดวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

โซนที่ 5  การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ประกอบการ นิทรรศการภูมิปัญญา เครื่องจักรกลทางการเกษตร สินค้าด้านการเกษตร มีผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์สายมู

สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ทักษิณ ครั้งที่  18 ประจำปี  2567  จะมีพิธีเปิดในวันที่ 27 กรกฎาคม2567 ณ เวทีกลางงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พร้อมชมโชว์การแสดงคาวบอย และการประกวด Cowboy & Cowgirl 2 รุ่น มีรุ่นเล็ก อายุ 3-15 ปี และรุ่นใหญ่ อายุ 16 ปีขึ้นไป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 “เกษตรแฟร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ” และ “มูเตลู เกษตร Soft Power แห่งปัญญา” ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 074-609605 สนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่โทร. 064-6351624, 094-9356546

Relate topics